Projecten

HuisDe stichting  voert momenteel een onderhoudsproject uit  teneinde achterstallig onderhoud aan het pand Vosselmanstraat 4 te Apeldoorn, een beschermd monument ingevolge de gemeentelijke monumentenverordening in Apeldoorn,   op te heffen. Voornoemd pand is om niet in bruikleen gegeven aan Stichting ‘kLEEF.

Ten  tijde van de aankoop van het onroerend goed is de koopsom door de verkoper Stichting Roparun Palliatieve Zorg te Rotterdam aan Stichting Vrienden van ‘kLEEF geschonken .
Deze schenking is gedaan onder  ontbindende voorwaarden, welke voorwaarden op hoofdlijnen als volgt luiden:

De schenking wordt tot een bedrag van EUR 600.000  ontbonden indien niet gedurende minimaal 10 jaren het betreffende onroerend goed wordt gebruikt voor ondersteuning van mensen met kanker, tenzij ofwel binnen  10 jaren het onroerend goed wordt verkocht en vervangen door een vergelijkbaar objekt met dezelfde bestemming , ofwel een andere partij dan koper het objekt  gaat gebruiken voor dezelfde doelstelling; in beide laatstgenoemde situaties na  voorafgaande toestemming van verkoper.