Beleidsplan en doelstelling

AnbiMet dit beleidsplan wordt inzicht gegeven op de wijze waarop de “ANBI” Stichting Vrienden van ‘kLEEF haar werk zal uitvoeren teneinde haar doelstelling  te bereiken:

Zoals ook in de Akte van Oprichting van de stichting staat heeft deze stichting ten doel:
1. Het algemeen belang te dienen en wel door:
   a. het om niet ter beschikking stellen van onroerend goed, waaronder ( indien mogelijk) het pand
       aan de Vosselmanstraat 4 te Apeldoorn aan de statutair te Apeldoorn gevestigde en te 7311 CL
       Apeldoorn Vosselmanstraat 4, kantoorhoudende en in het handelsregister gehouden door de
       Kamer van Koophandel  Oost Nederland onder dossiernummer 08113180 ingeschreven stichting:
       Stichting ‘kLEEF;
   b. het werven van fondsen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan genoemde stichting  
       ‘kLEEF en/of aan soortgelijke organisaties;

   c. het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
       houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
   - de stichting te laten aanmerken als een algemeen nut beogende instelling als thans bedoeld in
     artikel 6.33, eerste lid, onder b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
3. De stichting beoogt geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen.

4. Het vermogen van de stichting zal ondermeer gevormd kunnen worden door hetgeen verkregen
    wordt uit hoofde van:
   - schenkingen;
   - erfstellingen;
   - legaten;
   - inkomsten uit de bezittingen of activiteiten van de stichting;
   - subsidies.

Voorts is in artikel 10 van de Akte van Oprichting bepaald:
1. Het bestuur is bevoegd een ( of meer) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld , die naar het oordeel van het bestuur ( nadere) regeling behoeven.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 11, lid 1, van toepassing, zulks met dien verstande dat ingeval van vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement , geen voorafgaande raadpleging voorgeschreven is van de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor ’s-Hertogenbosch, dan wel die ( andere) ( overheids)dienst, die met het beoordelen en verlenen van de status van “algemeen nut beogende instellingen” als bedoeld in artikel 32, lid 1, sub3, van de Successiewet 1956 ( of de daarvoor in de plaats komende  wettelijke bepaling), belast is.